Анапест, дактиль, амфибрахий – это... Поговорим о стихотворных размерах. Харэй ямб


Харэй — Кароткі змест / Краткие содержания

   Харэй (грэч. choreios — танцавальны, ад choros — хор, карагод, танец) —    1. Адзін з метраў антычнай і сілаба-танічнай сістэм вершавання, заснаваны на раўнамерным чаргаванні ў вершаваных радках доўгіх (або націскных) няцотных і кароткіх (або ненаціскных) — цотных складоў; схема гэтага метра наступная: |— |— |— ...;    2. Від двухскладовай стапы, што мае доўгі і кароткі (антычнае вершаванне) або націскны і ненаціскны склады (сілаба-танічнае вершаванне): |—.    Xарэй — самы пашыраны (пасля ямба) від стапы ва ўсходнеславянскай паэзіі. Вершаваны рытм, у аснове якога ляжыць харэй, дапамагае лепшаму выяўленню настрою весялосці, гуллівасці, аптымізму. Напрыклад:

 

Гарманіст мяхі разводзіць, І пайшло ў катле кіпець! Проста самі ногі ходзяць, Паспрабуй — стрывай, уседзь. (К. Кірэенка. «Палеская полька»)

Рыцар збройны на кані Скача Блізка сем стагоддзяў, Каб нашчадак След знаходзіў Да крывіцкай чысціні. (Рыгор Барадулін. «Рыцар збройны на кані»)

   Разам з тым харэй, найперш тады, калі ў радках звыш чатырох стопаў, можа добра выяўляць і настрой роздуму, развагі:

 

Ёсць такі удумак вечаровы, Дзе забыты і нягоды, і радня…... І сярэбраныя чуюцца падковы Абнадзеенага заўтрашняга дня. (Яўгенія Янішчыц)

Не сустрэліся ні разу мы з табою за вайну, А твае лісты з маімі стрэчу мелі не адну. Кожны раз на паўдарозе сустракаліся яны: На вайну твой ліст імкнецца, мой спяшаецца з вайны. (Аркадзь Куляшоў. «Галубкі»)

   Харэй шырока выкарыстоўваецца ў вуснай народнай творчасці (вершы, прыпеўкі, жартоўныя песні), у прыватнасці ў дзіцячым фальклоры (лічылкі, забаўкі, скарагаворкі). Адзін з першых узораў харэічнага метра ў беларускай пісьмовай паэзіі сустракаецца яшчэ на пачатку XVII ст. — «Польша квитнеть лациною» Яна Казіміра Пашкевіча.    У навейшай беларускай паэзіі харэй выкарыстоўваецца вельмі часта. Максім Багдановіч, у прыватнасці, ужыў харэй, згодна падлікаў I. Ралько, у 889 вершаваных радках (21 працэнт ад усіх напісаных), прычым выкарыстаў 22 харэічныя памеры (ад трох- да васьмістопнага). Якуб Колас харэй ужыў у большасці сваіх твораў, выкарыстаўшы 34 памеры і іх разнавіднасці (сярод іх найчасцей — Х4). У творчасці Янкі Купалы харэй пераважае не толькі па ліку твораў, але і па колькасці вершаваных радкоў, у якіх ён ужыты. Прычым, у народных песняроў заўважаецца тэндэнцыя: харэй пераважае ў малых па радковаму аб’ёму творах, ямб — у вялікіх. Увогуле, як сведчаць даследчыкі верша, харэічныя тэндэнцыі характэрны не толькі для беларускай, але і для ўкраінскай і рускай народнай паэзіі. Харэічнымі памерамі напісаны паэма Якуба Коласа «Сымон-музыка», верш Янкі Купалы «Вечарынка ў калгасе», вершаваныя казкі Максіма Танка «Конь і Леў», «Журавель і Чапля», паэма «Люцыян Таполя» і інш.

karotkizmest.by

Чым адрозніваецца памер верша, ямб ад харэя?

Вось як запомніць, што з сябе ўяўляюць вершаваныя памеры:

Харэй: / - Ямб: - / Дактыль: / - -Анапест: - - /Амфібрахій: - / -

Наглядна, але дуль запомніш.

А вось так ещ прасцей:

Харэй (ружа)Ямб (рака)Дактыль (дрэва)Амфібрахій (берза)Анапест (біруза)

Харэй - хорд-хорд-хорд-хорд

Ямб - Ямале-Ямале-Ямале-Ямале

Дактыль - дАктили-дАктили-дАктили-дАктили

Амфібрахій - Анфіса-Анфіса Анфіса-Анфіса

Анапест - ананАс- ананАс- ананАс- ананасы

А вось іншая Мнемоніка - з падачы Сяргея Шоргина:

з сайта http://www.nonsence.de/

трехстопный ямб: Я Вам пішу ліст, Чаго ж мне напісаць ?. .

чарырохстопны ямб: Я да Вас пішу, чаго ж боле,Што я магу ещ сказаць?

пяцістопны ямб: Я Вам пішу ліст, чаго ж боле,Хоць мне, права, няма чаго сказаць ...

шасцістопны ямб: Я Вам зноў пішу ліст, чаго ж боле,І мне па-ранейшаму Вам няма чаго сказаць ...

трехстопный Харэй: Наша Таня плача:ўтапіла мячык

чарырохстопны Харэй: Наша Таня гучна плача, Выпусціла ў рэчку мячык.

пяцістопны Харэй: Наша Таня вельмі гучна плача: Здуру зацягнула ў рэчцы мячык ...

двухстопный дактыль:круціцца шар Над галавой.

трехстопный дактыль: Круціцца, круціцца шар Прям над маёй галавой ...

чарырохстопны дактыль: Круціцца, круціцца шар блакітны,Круціцца, круціцца над галавой.

пяцістопны дактыль: Круціцца, круціцца шалёным шар блакітныНад ад пахмелля трашчаў маёй галавой ...

двухстопный амфібрахій: саюз непарушны Згуртавацца аднойчы ...

трехстопный амфібрахій:Саюз непарушны навекіЗгуртавала вялікая Русь ...

чарырохстопны амфібрахій: Саюз непарушны рэспублік свабодныхЗгуртавала навекі вялікая Русь ...

пяцістопны амфібрахій: Саюз непарушны рэспублік навекі свабодныхЗгуртаваць паспрабавала аднойчы вялікая Русь ...

двухстопный анапест:Да пабачэння, мядзведзь!Вяртайся ў свой лес.

трехстопный анапест: Да пабачэння, мой ласкавы мішка!Вяртайся ў свой казачны лес.

чарырохстопны анапест: Да пабачэння, мой ласкавы мішка! Бывай!Вяртайся хутчэй у свой казачны лес.

пяцістопны анапест: Да пабачэння, мой ласкавы мішка! Прабач і бывай!Ты мне больш не патрэбны, валі-ка ў свой казачны лес.

info-4all.ru

Анапест, дактиль, амфибрахий – это... Поговорим о стихотворных размерах

Прежде чем описывать конкретные определения (мол, амфибрахий – это... и т. д.), следует понять, что же такое стихосложение. Обычно под ним понимают принципы организации поэтической речи в одно ритмическое целое. Литературоведы разделяют метрическую и акцентную системы, причем первая, представленная античными произведениями, русскими народными стихами, является более древней. Акцентное стихосложение подразделяется, в свою очередь, на тоническую, силлабическую и силлабо-тоническую системы.

Обращение поэта к одной из них продиктовано особенностями его языка. Для силлабического стихосложения важным оказывается количество слогов, для тонического – ударений. Именно поэтому силлабическое стихосложение распространено в национальных литературах, которые пользуются языком с фиксированным ударением. К ним относятся польский, французский. Русской и украинской литературе также известны примеры силлабического стихосложения, однако оно, в силу вполне понятных причин, здесь не прижилось. Для силлабо-тонического стихосложения (а именно оно наиболее присуще русской поэзии) важным оказывается количество ударных и безударных слогов; схема их чередования получила название стихотворный размер. Он бывает двухсложным и трехсложным. К первой группе относятся ямб и хорей, ко второй – дактиль, амфибрахий, анапест.

Ямб

Как свидетельствовал М. Гаспаров, на долю этого стихотворного размера приходится примерно половина всех поэтических текстов второй половины XIX века. В ямбе стопа (сочетание ударного и безударного компонентов) состоит из двух слогов. Первый безударный, второй находится под ударением (например: «Опять стою я над Невой...»). В русском классицизме особо распространенным был 6-стопный ямб. Его употребляли преимущественно в так называемых высоких жанрах – одах или посланиях. Впоследствии 6-стопный, а также вольный ямб амфибрахий и другие трехсложные размеры полностью вытеснят.

Хорей

В данном случае под ударением оказывается первый слог двухсложной стопы (пример – знакомые строчки из детской поэзии «Мой веселый звонкий мяч»). Особенно часто в поэзии прошлого и позапрошлого столетий встречается 5-стопный хорей.

Дактиль

Переходим к трехсложным размерам. К ним относятся, как уже говорилось, дактиль, амфибрахий, анапест. Первый размер из этого списка начинается ударным слогом, а два остальных остаются невыделенными. Пример дактиля – строчка из поэзии Лермонтова: «Тучки небесные, вечные странники...»

Амфибрахий – это...

Ударный слог может находиться не в начале, а в середине трехсложной стопы. Подобная ритмическая организация строки ясно говорит, что перед нами амфибрахий. Это им написано знаменитое «Коня на скаку остановит...», являющееся едва ли не официальным гимном всех русских женщин.

Анапест

Наконец, ударение может падать на последний, третий слог, тогда мы имеем дело с анапестом. Он отчетливо проявляется, например, в строках: «Прозвучало над ясной рекою...» Анапест, амфибрахий и дактиль получили особое распространение в поэтических текстах позапрошлого века. Как указывает М. Гаспаров, изначально они были 4-стопными, однако затем их заменил вариант с тремя стопами.

Если вам необходимо в соответствии с заданием указать стихотворный размер, не беритесь наобум определять, амфибрахий это или, быть может, хорей. Или вообще русский народный стих. Для начала советуем текст прочитать вслух, не особо обращая внимание на смысл написанного, а просто чеканя каждую фразу. Как будто выбиваете дробь. После этого запишите строку, обозначьте ударные участки, нарисуйте схему системы стихосложения – и задание выполнено.

Однако не все так просто. В стихотворении могут присутствовать стопы, полностью состоящие из ударных (спондей) или безударных (пиррихий) слогов. Изначально названные термины применялись к античной поэзии. Применительно же к силлабо-тонической системе они просто обозначают пропуск (или наличие) ударения там, где его быть не должно. Кроме того, текст может быть написан дольником. Это значит, что в нем присутствует ритмическая организация, однако интервалы между различными слогами непостоянны. Яркий тому пример – строчки Блока: «Девушка пела в церковном хоре...»

В поэзии ХХ века также использовалась форма акцентного стиха (уже упомянутым Блоком, Маяковским). Он отличается равным количеством ударных слогов и насчитывает разное количество безударных компонентов. То есть по сути акцентный стих является воплощением тонической системы стихосложения в современной литературе. Встречаются и более экзотические случаи – сочетание одного ударного и трех безударных слогов (так зазываемый пеон). Им написаны знаменитые строчки: «Не думай о секундах свысока...» Также необходимо помнить о поэтических экспериментах футуристов, которые шли вразрез с любыми теоретическими представлениями.

Наконец, стихотворение может быть вообще белым. Это значит, что у него нет рифмы, однако ритмическая организация все же присутствует. Так что белый анапест или белый ямб в природе существуют.

fb.ru

літаратура двухсложные і трёхсложные памеры вершаў .примеры. ямб. Харэй. амфібрахій. анапест. дактыль.

літаратура двухсложные і трёхсложные памеры вершаў .примеры. ямб. Харэй. амфібрахій. анапест. дактыль.

 • Дзякуй fry much
 • СПС
 • Існуе даволі шмат відаў памеру вершаскладання, прынята вылучаць пяць асноўных памераў - Харэй, ямб, дактыль, амфібрахій, анапест.

  Харэй

  Просты двусложный памер вершаскладання. Націску ў нм прыпадаюць на нечтные склады (1, 3, 7 і т. Д.):

  Лісце падаюць у садзе У гэты стары сад, бывала, Ранняй раніцай я пайду І блукаю, абы-дзе. (І. Бунін)

  ямб

  Двусложный памер вершаскладання, націску падаюць на чтные склады (2, 4, 6). Найбольш распаўсюджаныя 4-, 5-, і 6-стопные ямб. Напрыклад, "Яўген Анегін" напісаны четырхстопным ямбам.

  Дык бі, не знай адпачывання, Хай жыла жыцця глыбокая: Алмаз гарыць здалёк - Дробу, мой гнеўны ямб, каменне! (А. Блок)

  дактыль

  Трхсложный памер вершаскладання. Націску падаюць пераважна на 1,4,7 і т. Д. Склады, то ёсць трехдольная ступня аб трох жа складах са слоўным націскам на першым складзе. Найбольш распаўсюджаныя двустопный і четырхстопный дактили.

  Люстэрка ў люстэрка, з трапяткім лепетам, Я пры свечках навяла; У два рады святло - і таямнічым трапятаннем Дзіўна гараць люстэрка. (А. Фет)

  амфібрахій

  Трхсложный памер вершаскладання. Націску падаюць пераважна на 2, 5, 8, 11 і т. Д. Склады. Найболей распаўсюджаны четырхстопный амфібрахій:

  Я даўжэй слухаць вар'ята не мог, Я падняў бліскучы меч, Спеваку падарыў я крывавы кветка Ва ўзнагароду за дзёрзкую гаворка. (Н. Гумилв)

  Анапест

  Трхсложный памер вершаскладання. Націску падаюць пераважна на 3, 6, 9, 12 і т. Д. Склады. Найболей распаўсюджаны трхстопный анапест.

  Мой любімы, мой князь, мой жаніх, Ты засмучаны ў квяцістых лузе. Павітуха сярод ніў залатых Завилась я на тым беразе. (А. Блок)

 • Дзякуй усім)
 • дзякуй вялікі выратаваў мяне
 • спс
 • Існуе даволі шмат відаў памеру вершаскладання, прынята вылучаць пяць асноўных памераў - Харэй, ямб, дактыль, амфібрахій, анапест.

  Харэй

  Просты двусложный памер вершаскладання. Націску ў нм прыпадаюць на нечтные склады (1, 3, 7 і т. Д.):

  Лісце падаюць у садзе У гэты стары сад, бывала, Ранняй раніцай я пайду І блукаю, абы-дзе. (І. Бунін)

  ямб

  Двусложный памер вершаскладання, націску падаюць на чтные склады (2, 4, 6). Найбольш распаўсюджаныя 4-, 5-, і 6-стопные ямб. Напрыклад, "Яўген Анегін" напісаны четырхстопным ямбам.

  Дык бі, не знай адпачывання, Хай жыла жыцця глыбокая: Алмаз гарыць здалёк - Дробу, мой гнеўны ямб, каменне! (А. Блок)

  дактыль

  Трхсложный памер вершаскладання. Націску падаюць пераважна на 1,4,7 і т. Д. Склады, то ёсць трехдольная ступня аб трох жа складах са слоўным націскам на першым складзе. Найбольш распаўсюджаныя двустопный і четырхстопный дактили.

  Люстэрка ў люстэрка, з трапяткім лепетам, Я пры свечках навяла; У два рады святло - і таямнічым трапятаннем Дзіўна гараць люстэрка. (А. Фет)

  амфібрахій

  Трхсложный памер вершаскладання. Націску падаюць пераважна на 2, 5, 8, 11 і т. Д. Склады. Найболей распаўсюджаны четырхстопный амфібрахій:

  Я даўжэй слухаць вар'ята не мог, Я падняў бліскучы меч, Спеваку падарыў я крывавы кветка Ва ўзнагароду за дзёрзкую гаворка. (Н. Гумилв)

  Анапест

  Трхсложный памер вершаскладання. Націску падаюць пераважна на 3, 6, 9, 12 і т. Д. Склады. Найболей распаўсюджаны трхстопный анапест.

  Мой любімы, мой князь, мой жаніх, Ты засмучаны ў квяцістых лузе. Павітуха сярод ніў залатых Завилась я на тым беразе. (А. Блок)

 • Дзякуй вам усім
 • чкаррчврварвапивпипи
 • Ямб - двухсложный памер, націск на другім складзе. прыклад:

  Мой дзядзька самых сумленных правіл, Калі не жартам занямог, Ён паважаць сябе прымусіў І лепш выдумаць не мог.

  Харэй - таксама двухсложный, але націск на першы склад:

  Імчацца хмары, ўюцца хмары Невідзімка месяц Асвятляе снег лятучы; Мутна неба, ноч каламутнай.

  Амфібрахій - трхсложная вершаваная ступня з націскам на другім складзе:

  На поўначы дзікім варта самотна На голай вяршыні хвоя І дрэмле, хістаючыся, і снегам сыпкім Апранутая, як ризой, яна.

  Анапест - націск на трэцім складзе:

  Ёсць у напевы тваіх патаемных Фатальная аб гібелі вестку. Ёсць праклён запаветаў святых, Паганьбеньне шчасце ёсць.

  Ну і дактыль - трехсложная ступня з націскам на першым складзе:

  У рабстве спаснное сэрца вольны Золата, золата Сэрца народнае!

  У прынцыпе адрозніваць іх досыць проста, трэба толькі ўслухацца ў рытм кожнага

 • Людміле Барткив:

  Я помнік сабе падняў нерукатворны,Да яго не зарасце народная сцежка,Узьнёсься вышэй ён галавою непакорлівайАлександрыйскага слупа. (С)

  Гэта чтностопный ямб. Двухсложная ступня з націскам на другім складзе. Рыфмоўкі перекрстная.

 • вельмі вялікі дзякуй
 • Вы ўсё спісалі з інтэрнэту
 • дапамажыце вызначыць якім памерам напісана верш Я помнік сабе падняў .. і Пасля грому пасля буры Пасля цяжкіх, змрочных дзён
 • Ямб - двухсложный памер, націск на другім складзе. прыклад:

  Мой дзядзька самых сумленных правіл, Калі не жартам занямог, Ён паважаць сябе прымусіў І лепш выдумаць не мог.

  Харэй - таксама двухсложный, але націск на першы склад:

  Імчацца хмары, ўюцца хмары Невідзімка месяц Асвятляе снег лятучы; Мутна неба, ноч каламутнай.

  Амфібрахій - трхсложная вершаваная ступня з націскам на другім складзе:

  На поўначы дзікім варта самотна На голай вяршыні хвоя І дрэмле, хістаючыся, і снегам сыпкім Апранутая, як ризой, яна.

  Анапест - націск на трэцім складзе:

  Ёсць у напевы тваіх патаемных Фатальная аб гібелі вестку. Ёсць праклён запаветаў святых, Паганьбеньне шчасце ёсць.

  Ну і дактыль - трехсложная ступня з націскам на першым складзе:

  У рабстве спаснное сэрца вольны Золата, золата Сэрца народнае!

  У прынцыпе адрозніваць іх досыць проста, трэба толькі ўслухацца ў рытм кожнага64 Падабаецца Паскардзіцца

 • info-4all.ru

  Все, что вы хотели знать о хорее (а также ямбе, дактиле, амфибрахии и анапесте), но боялись спросить

  Нижеследующее - это попытка максимально просто описать, что такое стихотворный размер и какие основные размеры бывают. Многое из этого я написал раньше в комментариях, но потом (почему-то) подумал, что это может быть интересно еще кому-то.

  Скорее всего, те кому это было интересно - и так все прекрасно знают. Однако, как говорили Энрико Ферми и Стивен Вайнберг, никогда не следует недооценивать удовольствие, которое мы получаем, услышав что-нибудь нам уже известное.

  Дисклеймер: я не филолог и даже не поэт, так что этот пост - от любителя для любителей. Если кто-то из профессионалов или более продвинутых любителей исправит или дополнит - буду благодарен.

  Сначала несколько элементарных вещей, упоминаю их просто для дальнейшего контекста.

  У каждого слова есть определенное количество слогов, равное количеству гласных звуков. Внутри каждого слова есть ударение. Есть простые слова с одним ударением (оборОна), а есть сложные слова с несколькими ударениями (оборОноспосОбность). Сложных слов с несколькими ударениями мало, и в стихах они встречаются редко.

  Что со всем этим делают писатели?

  Ничего. Они составляют слова в предложения, редко заботясь о том, сколько слогов будет в каждом слове и где будут стоять ударения в словах. Поэтому у прозы никакого выраженного ритма нет. Просто монотонный накат волн на берег, музыкальный шум. Ценность прозы не в ритме, а в содержании. Бывают исключения, но они в нашем рассмотрении сейчас не важны.

  А что с этим делают поэты?

  1) Для них кроме смысла важен и так называемый “ритм” или “размер”. Можно считать эти слова синонимами. Ритм/размер – это просто периодичность ударений в тексте. А именно, количество слогов между ударениями. (Строго говоря, есть разные системы стихосложения. Здесь идет речь только о наиболее популярной в русском и многих других языках силлабо–тонической системе, от греческих слов "слог" и "ударение", которая и основана на такой периодичности.)

  Можно представлять, что период – это колебание маятника или метронома в одну сторону (в физике это называется полупериодом, но это неважно, мы будем называть это периодом). Каждое колебание – это одно ударение или один стук. Период – это время между ударениями, или “единица стиха”, т.е. ударный слог + безударные слоги следующие за ним до следующего ударного слога.

  Когда поэты собирают слова в строки, они следят за тем, сколько слогов у этих слов и на какие слога падают ударения. Они собирают слова в цепочки как в детских конструкторах, чтобы при такой стыковке у ударений в словах была периодичность, как у колебаний маятника. Другими словами, чтобы между ударениями в строке было фиксированное количество безударных слогов.

  Для чего это делается – вполне понятно. Как и периоды/ритмы в музыке, ритм в стихотворении воздействует на человека на эмоциональном уровне (собственно, стихосложение и родилось из песен). Добавляет еще одно измерение к идее и содержанию стихотворения, дополнительные краски и чувства. К сожалению, многие начинающие поэты считают, что наличие ритма и рифмы – это единственные требования к стихам, но это уже другая история.

  2) Периоды в стихах, как правило, бывают из двух, трех и четырех слогов. Период из двух слогов – значит есть ударный слог, потом безударный, потом снова ударный и т.д. Т.е. у нас повторяются два слога, в которых один слог будет ударным. Период из трех слогов – значит есть ударный слог, потом два безударных, потом снова ударный и т.д. Т.е. у нас повторяются три слога, в которых один слог будет ударным. Аналогично будет и с периодом из четырех слогов. Периоды из пяти и более слогов используются редко.

  В одном периоде только одно ударение. Оно может приходиться на разные слоги в периоде, однако в рамках одного стихотворения ударение будет всегда на определенный слог в периоде: только на первый слог, или только на второй и т.д. Так делается для того, чтобы между ударениями было одинаковое расстояние. Ниже в пункте 4 эти периоды расписаны более подробно.

  В стихосложении вместо “физического” слова период используется свое слово “стопа”. Это просто синоним слова период, ничего более. Ниже я буду употреблять “период” и “стопа” как синонимы. Любопытно, что одним из создателей теории стоп, как и вообще силлабо-тонического стихосложения в русском языке, является Ломоносов, который был и физиком, и филологом, и многим другим.

  3) А теперь стоить обратить внимание на одно отличие ударений в стихах от ударений в прозе. Хотя у каждого слова и есть свое ударение, мы иногда в стихах эти ударения пропускаем. Например,ШаганЭ ты моЯ, ШаганЭ...Мой дЯдя сАмых чЕстных прАвил...

  У слов “ты” и “мой”, если бы мы произносили их в прозе, были бы свои собственные ударения. Но в строках выше мы эти ударения пропускаем. Так сказать, закрываем на них глаза (или уши), игнорируем. Для чего мы это делаем? Чтобы у ударений в этих строках сохранялся период. В первой строке период состоит из трех слогов, во второй – из двух.

  Вот и все основные идеи. Остальное – это просто разные виды такой периодичности, т.е. разное количество слогов в стопе и разные ударения внутри стоп.

  4) Какие виды периодичности можно придумать? Это очень просто. Будем обозначать ударный слог как “1”, а безударный как “0” (обычно их обозначают как палочки и черточки, типа ' _ , или / - и т.д., но такие обозначения ИМХО менее удобны и наглядны):

  1 1 1 1 1 1 ...

  10 10 10 10 ...01 01 01 01 ...

  100 100 100 ...010 010 010 ...001 001 001 ...

  1000 1000 1000 ...

  и так далее. Можно настучать эти мотивы на столе, выделяя ударный слог более сильным стуком. Все названия типа “ямб”, “хорей” и т.д. придуманы просто для того, чтобы не рисовать каждый раз ритмы, как они нарисованы выше, а называть их стандартными названиями.

  1 1 1 1 1 1 ... это Брахиколон (это и остальные названия размеров произошли от соответствующих греческих слов). Это редкий размер, в котором в стихотворении только слова из одного слога. У каждого слова будет свое ударение, т.е. все слоги в стихотворении будут ударными. Например, ДЕнь - нОчь, гОд прОчь. МИг - вЕк, бЫл - нЕт. В таком размере стихи писать сложно, и выглядит он слишком монотонно, хочется большего разнообразия.

  10 10 10 10 .... это Хорей. Ударение упало на первый слог в строке, потом на третий, на пятый... т.е. на все нечетные слоги. Например, "БУря мглОю нЕбо крОет".01 01 01 01 .... это Ямб. Ударение упало на второй слог, потом на четвертый, на шестой... т.е. на все четные слоги. Например, "Мой дЯдя сАмых чЕстных прАвил". Весь Евгений Онегин написан ямбом (точнее – четырехстопным ямбом; что такое “четырехстопный”, см. ниже в пункте 5).У хорея и ямба период одинаковый - два слога (поэтому эти размеры называются двухсложными или двухдольными), просто ударение падает на разные слоги в этом периоде. Ямб - самый простой и популярный размер в русском стихосложении.

  Период важен только внутри одной строки. На периодичность при переходе с одной строки на другую мы внимания не обращаем. Что выросло, то выросло. Например, у "Мой дЯдя сАмых чЕстных прАвил" строка заканчивается безударным слогом, а следующая строка тоже начинается с безударного слога, хотя в одной строке у ямба после безударного слога должен идти ударный. Это не проблема.

  100 100 100 .... это Дактиль. Например, "КрУтится, вЕртится шАр голубОй".010 010 010 ... это Амфибрахий. Например, "СижУ за решЕткой в темнИце сырОй".001 001 001 ... это Анапест. Например, "ШаганЭ, ты моЯ ШаганЭ".У дактиля, амфибрахия и анапеста периоды тоже одинаковые – три слога (поэтому эти размеры называются трехсложными или трехдольными).

  1000 1000 1000.... 0100 0100 0100.... 0010 0010 0010.... 0001 0001 0001.... Здесь сразу четыре разных случая, но все они называются одним словом Пеон и различаются названиями: “пеон с ударением на первом слоге” (или “первый пеон”), “пеон с ударением на втором слоге” (или “второй пеон”) и т.д. Например, "Не дУмай о секУндах свысокА. НастУпит время, сАм поймёшь, навЕрное". Это второй пеон.

  Запоминать все эти названия не обязательно, хотя и просто, их совсем мало. Но в любом случае, главное это понимать общий принцип, а он очень простой.

  Поэты выбирают размер не случайно. Определенный размер это не просто заданный ритм, но и заданное настроение, которое должно сочетаться с идеей и содержанием стихотворения. Ямб - сильное и энергичное звучание. Хорей - более мягкий и плавный. Трехсложные размеры (дактиль, амфибрахий, анапест) - гибкие, близки к разговорной речи. Пеон - часто философский и задумчивый. Конечно, бывают и исключения.

  Все это, кстати, к рифме не имеет никакого отношения. У стихов должен быть размер безотносительно к тому, белые они или рифмованные. У последних будет особенность только в том, что рифмоваться должны ударные слоги.

  5) Теперь остается только добавить, что стихотворения также различают по количеству периодов (стоп) в строке. Двухстопный – значит две стопы в строке. Трехстопный – три строки. Четырехстопный – четыре и т.д. Количество стоп - это уточнение размера в дополнение к обычному названию размера, типа ямб или хорей. Про конкретные стихотворения говорят не просто "написано ямбом", а, например, написано "четырехстопным ямбом".

  Вот несколько примеров, любезно предоставленных нашим постоянным спонсором Иосифом Бродским:

  У попа была собака.Оба умерли от рака.- Две слога в стопе и ударение на первом слоге. Значит это хорей.- Четыре ударения в строке, т.е. четыре стопы в строке. Значит это четырехстопный хорей.

  Плывет в глазах холодный вечер,дрожат снежинки на вагоне,морозный ветер, бледный ветеробтянет красные ладони,- Две слога в стопе и ударение на втором слоге. Значит это ямб.- Четыре ударения в строке, значит это четырехстопный ямб.

  Ни страны, ни погоста Не хочу выбирать. На Васильевский остров Я приду умирать- Три слога в стопе и ударение на третьем слоге. Значит это анапест.- Два ударения в строке, значит это двухстопный анапест.

  Количество стоп в строке, как и длина стопы, также влияет на стиль стихотворения. Четырехстопные размеры (особенно четырестопный ямб) – самые популярные и богатые с точки зрения возможностей, могут применяться почти во всех случаях. Пятистопные и шестистопные – немного торжественные и эпические, присущи поэмам, драмам и сонетам. При этом у длинных строк - пятистопных и шестистопных - часто посередине делают небольшую паузу, так называемую “цезуру”. Она обычно уместна и по смыслу, и по ритму - сложно ведь прочитать длинную строку без пауз. В результате, длинная строка делится на две полустроки, а, например, шестистопный ямб будет звучать как трехстопный.

  Суммируя, можно прийти к следующей иерархии “структурных единиц” в стихотворении: слог – стопа – строка – строфа. С точки зрения ритма и смыслового содержания, наиболее важная структурная единица это строка. В строфе обычно 4 строки, но может быть меньше или больше. Например, строфа сонета состоит из 14 строк, как и известная “Онегинская строфа" (иногда говорят, что строфа сонета состоит из нескольких “обычных” строф). В песнях строфы называются куплетами.

  6) Как и во всех правилах, при определении размера бывают особые случаи. Например, какой размер у следующего стихотворения?Ночевала тучка золотая На груди утеса-великана

  Если поставить ударения так, как их и произносят в жизни, то получитсяНочевАла тУчка золотАяНа грудИ утЕса-великАна

  Какой это размер? Что-то непонятное... В таких случаях филологи добавляют “мнимые” ударения следующим образом:НОчевАла тУчка зОлотАяНА грудИ утЕса-вЕликАна

  и, соответственно, называют это “хореем с пропусками ударений”. И даже придумали для этого специальное слово Пиррихий. Это встречается сплошь и рядом, особенно у двухсложных стоп, т.е. ямба и хорея. И понятно почему: мало у каких слов есть только одно или два слога, а значит в большинстве слов не получится выдерживать двухсложный ритм “ударение через одно”. А иногда бывает и противоположная ситуация: не пропускаются ударения, а добавляются дополнительные. Это называется Спондей.

  Как в таких случаях определять размер? Добавить мнимые ударения или убрать лишние, чтобы получился постоянный период в каждой строке, как выше с золотой тучкой. И посчитать, что после этого получится.

  7) Наконец, иногда размер в стихотворении может меняться, т.е. в разных строках он может быть разным. Обычно при этом сохраняется “тип” размера, т.е. длина стопы (например, ямб или хорей), но в разных строках будет разное количество стоп. Это нормально, просто такой прием. Он встречается, например, в баснях:На Ель ворОна взОбралАсь,ПозАвтракАть совсЕм уж сОбралАсь- В первой строке четырехстопный ямб, во второй – пятистопный.

  а также у нашего постоянного спонсора (у которого встречается все, что только можно придумать):Я входИл вместо дИкого звЕря в клЕтку,выжигАл свой срОк и кликУху гвоздЕм в барАке,- В первой строке четырехстопный анапест, во второй – пятистопный.

  Заодно, последние две строки иллюстрируют еще один особый случай: немного “грязный” размер, когда ритм/период выдерживается не вполне строго. Не просто отсутствующие или лишние ударения (как в пиррихии и спондее), а разное количество слогов в стопах. Но нашему спонсору это позволительно. Чередование и смешение размеров встречаются у него часто, но очень гармонично, он много и успешно экспериментировал. Нарушать правила надо уметь.

  8) И, очень конспективно, о стихотворных размерах (тоже силлабо-тонических) в английском языке:- "Размер" это metre (или meter в американском английском), а стопа - metric foot, что логично. - Названия размеров звучат похоже: iambus, trochee, etc. Они образованы от тех же греческих слов, что в русском языке, но на английском произносятся в соответствии с особенностями английского языка.- Названия для "двухстопный", "трехстопный" и т.д., в отличие от принципа этих названий на русском языке, тоже используются греческие, т.е. не twofeet или threefeet, а dimeter, trimeter, etc. При этом "шестистопный" на английском это hexameter. Наверное помните, что античные стихи это гекзаметры. И понятно почему, в античности стихи в основном писались шестистопным размером.- Меньше строгость к соблюдению ритма, т.е. гораздо чаще, чем в русском языке, встречается "грязный" размер, когда количество слог в стопе непостоянно. Часто, но не всегда, такие места сглаживаются при чтении вслух за счет изменения произношения некоторых слов, а именно - проглатывания или растягивания некоторых слогов. Сначала это может казаться немного странным, нужно привыкнуть. Это не результат небрежности поэтов, просто такие особенности языка и его восприятия и произношения. - Гораздо чаще встречаются белые стихи, чем в русском стихосложении. Например, большинство трагедий и комедий Шекспира написаны пятистопным нерифмованным ямбом (сонеты он писал в рифму).

  Вот, собственно, и все. Теперь вам любая поэзия по плечу. Профит!

  Даже высокая:

  P.S. Рисунки предоставлены еще одним нашим спонсором, великолепным датским карикатуристом Херлуфом Бидструпом.

  bortans.livejournal.com

  як вызначыць памер верша? - Карысная інфармацыя для ўсіх

 • _ - ненаціскны - -ударныйЯмб _ -Харэй - _Дактыль - _ _Амфібрахій _ - _Анапест _ _ -
 • Расставіць націску ў словах і праверыць, які з памераў падыходзіць. Усе ударныя склады павінны трапляць пад націск у памеры; ненаціскныя склады могуць трапляць пад націск у памеры, гэта здараецца, хоць і не занадта часта. / - ўдарны склад ў памеры, _ - ненаціскны. Ямб: _ / - "Мой дзядзька самых сумленных правіл" - четырхстопный ямб, якім напісаны "Яўген Анегін", колькасць стоп вызначаецца па колькасці паўтораў камбінацыі ў радку. Харэй: / _. Дактыль: / _ _ - "Юнак Бледна са поглядам падпаленым" Брюсова. Амфібрахій: _ / _. Анапест: _ _ /.
 • Двухдольныя памерыЯмб чаргаванне ўдарных і ненаціскных складоў, пачынаючы з ненаціскным. Адрозніваюць двухстопные, трехстопные, чарырохстопны ямбы і т. Д., Па ліку ўдарных складоў у вершаванай радку. Прыклад чарырохстопны ямба:Мой дя # 769; дя са # 769; мых че # 769; стных пра # 769; вілаў. __ _ # 769; _ __ _ # 769; _ __ _ # 769; _ __ _ # 769; _ __А. С. Пушкін, "Яўген Анегін"

  Харэй чаргаванне ўдарных і ненаціскных складоў, пачынаючы з ўдарнага. Харэі, аналагічна ямбам, бываюць двух-, трох-, чарырохстопны і т. Д. Прыклад чарырохстопны харэя:Бу # 769; ря імглой # 769; ю ня # 769; бо кро # 769; ет. _ # 769; _ __ _ # 769; _ __ _ # 769; _ __ _ # 769; _ __А. С. Пушкін

  Ямб і Харэй з'яўляюцца двухдольнымі памерамі, таму што абодва заснаваныя на стопе, якая складаецца з двух складоў.

  Трехдольные памерыДактыль трехдольный памер, з націскам на першым складзе ў стопе, гэта значыць у радку ўдарнымі з'яўляюцца першы, чацвёрты, сёмы і т. Д. Склады. Прыклад чарырохстопны дактыля:Сла # 769; вная аб # 769; сень! Вялі # 769; вый, ядры # 769; ны, _ # 769; _ __ __ _ # 769; _ __ __ _ # 769; _ __ __ _ # 769; _ __Ць # 769; здух вусны # 769; лые сі # 769; лы бадзёрай # 769; т; _ # 769; _ __ __ _ # 769; _ __ __ _ # 769; _ __ __ _ # 769; _Н. Некрасов

  Амфібрахій трехдольный памер з націскам на другім складзе ў стопе, гэта значыць у радку ўдарнымі з'яўляюцца другі, пяты, восьмы і т. Д. Склады. Прыклад чарырохстопны амфібрахій:Адна # 769; жды ў студыі # 769; ную зі # 769; мнюю па # 769; ру__ _ # 769; _ __ __ _ # 769; _ __ __ _ # 769; _ __ __ _ # 769; _ __Я і # 769; з лесу вы # 769; ішоў; быў сі # 769; льны Мора # 769; з__ _ # 769; _ __ __ _ # 769; _ __ __ _ # 769; _ __ __ _ # 769; _Н. Некрасов

  Анапест трехдольный памер з націскам на трэцім складзе ў стопе, гэта значыць у радку ўдарнымі з'яўляюцца трэці, шосты, дзевяты і т. Д. Склады. Прыклад трехстопного анапеста:Я табе # 769; нічога # 769; не скажу # 769;, __ __ _ # 769; _ __ __ _ # 769; _ __ __ _ # 769; _Я цябе # 769; ня встревая # 769; жу ничу # 769; ть__ __ _ # 769; _ __ __ _ # 769; _ __ __ _ # 769; _А. Фет

 • Гэта ў сэнсе ямб, Харэй і яшчэ накшталт 3 віду (амфібрахій, і нешта такое ж)? Бярэш верш, расстаўляеш націску над кожным словам, делишь усе словы на склады, абазначаеш па рознаму ударныя і ненаціскныя склады (_ - ненаціскны і / - ўдарны).

  Ямб (вершаваная двусложная ступня з націскам на другім складзе): Харэй (вершаваная двусложная ступня з націскам на першым складзе):

  Амфібрахій м. Вершаваная ступня, з двух кароткіх і аднаго доўгага склада пасярод іх: АНАПЕСТ м. Грэч. вершаваная ступня, з двух кароткіх і трэцяга доўгага складоў:Дактыль (трхсложная вершаваная ступня з націскам на першым складзе):

  ёсць і четырехсложные

  вось прыклад, найпростыВецер, вецер ты магутныТы ганяеш шмат хмар

  / _ / _ / _ // _ / _ / _ /

  Харэй, класічны

 • давай верш-чэнне, вызначу.
 • Па радках. Напрыклад санет гэта 14 радкоў.
 • Па націсках! А якое верш?
 • po strokam
 • Гэта ў сэнсе ямб, Харэй і яшчэ накшталт 3 віду (амфібрахій, і нешта такое ж)? Бярэш верш, расстаўляеш націску над кожным словам, делишь усе словы на склады, абазначаеш па рознаму ударныя і ненаціскныя склады (_ - ненаціскны і / - ўдарны).

  Ямб (вершаваная двусложная ступня з націскам на другім складзе): Харэй (вершаваная двусложная ступня з націскам на першым складзе):

  Амфібрахій м. Вершаваная ступня, з двух кароткіх і аднаго доўгага склада пасярод іх: АНАПЕСТ м. Грэч. вершаваная ступня, з двух кароткіх і трэцяга доўгага складоў:Дактыль (трхсложная вершаваная ступня з націскам на першым складзе):

  ёсць і четырехсложные

  вось прыклад, найпростыВецер, вецер ты магутныТы ганяеш шмат хмар

  / _ / _ / _ // _ / _ / _ /

  Харэй, класічны

 • info-4all.ru

  Што такое ЯМБ І Харэй?

 • гэта па літ-ра размяшчэнне удорений
 • Ямб двухдольных памер, з націскам на апошнім складзе ў стопе, гэта значыць у радку ўдарнымі з'яўляюцца другі, четвртый, шосты і т. Д. Склады. Прыклад пяцістопны ямба: Наря # 769; жонкі мы ВМЕ # 769; сце га # 769; род ве # 769; даць, __ _ # 769; _ __ __ __ _ # 769; _ __ _ # 769; _ __ _ # 769; _ Але, ка # 769; жется, нам не # 769; за кім аглядзе # 769; ть __ _ # 769; _ __ __ __ _ # 769; _ __ __ __ _ # 769; _

  Харэй двухдольных памер, з націскам на першым складзе ў стопе, гэта значыць у радку ўдарнымі з'яўляюцца першы, трэці, пяты і т. Д. Склады. Прыклад чарырохстопны харэя: Бу # 769; ря імглой # 769; ю ня # 769; бо кро # 769; ет _ # 769; _ __ _ # 769; _ __ _ # 769; _ __ _ # 769; _ __ Ві # 769; хри сне # 769; жные круцячы # 769 ;; _ # 769; _ __ _ # 769; _ __ __ __ _ # 769; _

 • мда .. калі ты ў 5 класе, на стар. 299-300 гэта напісана!
 • загрузка ...

 • дапамажыце разабраць верш Вясна А. Н. Плещеев
 • Харэй двухдольных памер, з націскам на першым складзе ў стопе, гэта значыць у радку ўдарнымі з'яўляюцца першы, трэці, пяты і т. Д. Склады. Прыклад чарырохстопны харэя: Бура імглою неба кроет__ __ __ __ __ __ __ __ Віхуры снежныя круцячы; __ __ __ __ __ __ __ А. С. Пушкін, Зімовы вечар

  Ямб двухдольных памер, з націскам на апошнім складзе ў стопе, гэта значыць у радку ўдарнымі з'яўляюцца другі, четвртый, шосты і т. Д. Склады. Прыклад пяцістопны ямба: убіраючы мы разам горад ведаць, __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Але, здаецца, нам не за кім смотреть__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ А. С. Пушкін, Барыс Гадуноў

 • Харэй-двухсложный вершаваны памер, ступня якога змяшчае доўгі і наступны за ім кароткі або ўдарны і наступны за ім ненаціскны склады. Ямб-двусложный вершаваны памер (бавячы. + Доўгі)
 • Харэй двухдольных памер, з націскам на першым складзе ў стопе, гэта значыць у радку ўдарнымі з'яўляюцца першы, трэці, пяты і т. Д. Склады. Прыклад чарырохстопны харэя: Бура імглою неба кроет__ __ __ __ __ __ __ __ Віхуры снежныя круцячы; __ __ __ __ __ __ __ А. С. Пушкін, Зімовы вечар

  Ямб двухдольных памер, з націскам на апошнім складзе ў стопе, гэта значыць у радку ўдарнымі з'яўляюцца другі, четвртый, шосты і т. Д. Склады. Прыклад пяцістопны ямба: убіраючы мы разам горад ведаць, __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Але, здаецца, нам не за кім смотреть__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ А. С. Пушкін, Барыс Гадуноў

 • Ямб - гэта двухзвучный вершаваны памер, у якім пад націскам знаходзіцца другі галосны гук. Напрыклад, "куды глядзяць мае вочы? .." Як бачыце, кожны другі галосны гук знаходзіцца пад націскам. Усяго ў радку 4 пары - гэта азначае, што дадзены радок напісана четверостопным ямбам, то ёсць адным з вершаваных памераў (у нашым выпадку ямбам), паўтаральным на працягу аднаго радка чатыры разы.

  Харэй - свайго роду переврнутый ямб. Ён таксама складаецца з двух галосных гукаў, але пад націскам знаходзіцца першы гук. Напрыклад, "мы паедзем, мы памчыцца ..."

 • вершаваныя склады
 • Харэй двухдольных памер, з націскам на першым складзе ў стопе, гэта значыць у радку ўдарнымі з'яўляюцца першы, трэці, пяты і т. Д. Склады. Прыклад чарырохстопны харэя: Бура імглою неба кроет__ __ __ __ __ __ __ __ Віхуры снежныя круцячы; __ __ __ __ __ __ __ А. С. Пушкін, Зімовы вечар

  Ямб двухдольных памер, з націскам на апошнім складзе ў стопе, гэта значыць у радку ўдарнымі з'яўляюцца другі, четвртый, шосты і т. Д. Склады. Прыклад пяцістопны ямба: убіраючы мы разам горад ведаць, __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Але, здаецца, нам не за кім смотреть__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ А. С. Пушкін, Барыс Гадуноў Крыніца: асабісты вопыт і вікіпедыя

 • Гэта тое, што Яўген Анегін, як ня біліся не мог адрозніць (Пушкін)
 • У літаратуры.
 • Ямб двухдольных памер, з націскам на апошнім складзе ў стопе, гэта значыць у радку ўдарнымі з'яўляюцца другі, четвртый, шосты і т. Д. Склады. Прыклад пяцістопны ямба: Прыбраная мы разам горад ведаць, __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Але, здаецца, нам не за кім глядзець __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

  Харэй двухдольных памер, з націскам на першым складзе ў стопе, гэта значыць у радку ўдарнымі з'яўляюцца першы, трэці, пяты і т. Д. Склады. Прыклад чарырохстопны харэя: Бура імгою неба крые __ __ __ __ __ __ __ __ Віхуры снежныя круцячы; __ __ __ __ __ __ __

 • Ямб-вершаваны памер, калі націск падае на 2-й склад, а далей праз адзін- на 4, 6, 8 .... і гэтак далей. Харэй-вершаваны памер, калі націск падае на 1 склад, а далей праз адзін-на 1, 3, 5, 7 .... і гэтак далей.
 • Ямб - гэта двухзвучный вершаваны памер, у якім пад націскам знаходзіцца другі галосны гук. Напрыклад, "куды глядзяць мае вочы? .." Як бачыце, кожны другі галосны гук знаходзіцца пад націскам. Усяго ў радку 4 пары - гэта азначае, што дадзены радок напісана четверостопным ямбам, то ёсць адным з вершаваных памераў (у нашым выпадку ямбам), паўтаральным на працягу аднаго радка чатыры разы.

  Харэй - свайго роду переврнутый ямб. Ён таксама складаецца з двух галосных гукаў, але пад націскам знаходзіцца першы гук. Напрыклад, "мы паедзем, мы памчыцца ..."

 • Памеры вершаскладання. Ёсць яшчэ анапест, амфібрахій, наколькі я памятаю. пацешна яны называюцца)))
 • Ямб двухдольных памер, з націскам на апошнім складзе ў стопе, гэта значыць у радку ўдарнымі з'яўляюцца другі, четвртый, шосты і т. Д. Склады. Прыклад пяцістопны ямба: Прыбраная мы разам горад ведаць, __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Але, здаецца, нам не за кім глядзець __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

  Харэй двухдольных памер, з націскам на першым складзе ў стопе, гэта значыць у радку ўдарнымі з'яўляюцца першы, трэці, пяты і т. Д. Склады. Прыклад чарырохстопны харэя: Бура імгою неба крые __ __ __ __ __ __ __ __ Віхуры снежныя круцячы; __ __ __ __ __ __ __

 • http://ru.wikipedia.org/wiki/РРРhttp://ru.wikipedia.org/wiki/РРСРР
 • Харэй двухдольных памер, з націскам на першым складзе ў стопе, гэта значыць у радку ўдарнымі з'яўляюцца першы, трэці, пяты і т. Д. Склады. Прыклад чарырохстопны харэя: Бу # 769; ря імглой # 769; ю ня # 769; бо кро # 769; ет_ # 769; _ __ _ # 769; _ __ _ # 769; _ __ _ # 769; _ __ Ві # 769; хри сне # 769; жные круцячы # 769 ;; _ # 769; _ __ _ # 769; _ __ __ __ _ # 769; _ А. С. Пушкін, Зімовы вечар

  Ямб двухдольных памер, з націскам на апошнім складзе ў стопе, гэта значыць у радку ўдарнымі з'яўляюцца другі, четвртый, шосты і т. Д. Склады. Прыклад пяцістопны ямба: Наря # 769; жонкі мы ВМЕ # 769; сце га # 769; род ве # 769; даць, __ _ # 769; _ __ __ __ _ # 769; _ __ _ # 769; _ __ _ # 769 ; _ Але, ка # 769; жется, нам не # 769; за кім аглядзе # 769; ть__ _ # 769; _ __ __ __ _ # 769; _ __ __ __ _ # 769; _ А. С. Пушкін, Барыс Гадуноў

 • Харэй двухдольных памер, з націскам на першым складзе ў стопе, гэта значыць у радку ўдарнымі з'яўляюцца першы, трэці, пяты і т. Д. Склады. Прыклад чарырохстопны харэя: Бу # 769; ря імглой # 769; ю ня # 769; бо кро # 769; ет Ві # 769; хри сне # 769; жные круцячы # 769 ;;

  Ямб двухдольных памер, з націскам на апошнім складзе ў стопе, гэта значыць у радку ўдарнымі з'яўляюцца другі, четвртый, шосты і т. Д. Склады. Прыклад пяцістопны ямба: Наря # 769; жонкі мы ВМЕ # 769; сце га # 769; род ве # 769; даць, Але, ка # 769; жется, нам не # 769; за кім аглядзе # 769; ть

  калі цікава ещ па тэме, вось ссылочка: http://ru.wikipedia.org/wiki/Стихотворный_размер

 • info-4all.ru